(1)
ภิราล้ำบ.; ศุกรเวทย์ศิริพ.; ประภาศิริป. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม. KKU J for Pub Health Res 2018, 5, 45 - 54.