(1)
แสงภักด์ิแ.; ศุกรเวทย์ศิริพ. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการขาดการขึ้นทะเบียนรักษาของผู้ป่ วยวัณโรค ปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ.2553. KKU J for Pub Health Res 2018, 5, 1 - 10.