(1)
พัฒนโชติน.; ศุกรเวทย์ศิริพ.; ศรีใสช. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อดื้อยาหลายขนานของเชื้อ Acinetobacter Baumannii ในผู้ป่ วยในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด. KKU J for Pub Health Res 2018, 5, 87 - 96.