(1)
สุวรรณว.; ศุกรเวทย์ศิริพ.; ชายเกลี้ยงส. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ทำสวนมะลิ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2018, 6, 24-33.