(1)
ทานะขันธ์ก.; ศุกรเวทย์ศิริพ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ในจังหวัดมหาสารคาม. KKU J for Pub Health Res 2018, 6.