[1]
สารการ พ. 2021. ปกหน้าใน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 15, 1 (พ.ย. 2021).