[1]
สารการ พ. 2021. บทบรรณาธิการ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 14, 4 (พ.ย. 2021).