[1]
สารการ พ. 2021. ปกหน้าใน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 14, 3 (ส.ค. 2021).