[1]
สารการ พ. 2020. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ประจำฉบับ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13, 4 (ธ.ค. 2020).