[1]
สมบัติโชติสิน อ., ภาโนมัย ณ. และ แสนไชยสุริยา ภ. 2021. พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 14, 4 (ส.ค. 2021), 90–110.