[1]
สารการ พ. 2021. หน้าปกวารสาร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 14, 2 (ก.พ. 2021).