[1]
สารการพ. 2021. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ประจำฉบับ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 14, 1 (ม.ค. 2021).