[1]
สารการ พ. 2021. บทบรรณาธิการ (Editor Note). วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 14, 1 (ม.ค. 2021).