[1]
สารการ พ. 2020. สารบัญ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13, 3 (ก.ย. 2020).