[1]
สารการ พ. 2020. หน้าปกวารสาร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13, 3 (ต.ค. 2020).