[1]
ยุระศรี ท. และ เจริญธัญรักษ์ เ. 2020. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นโรคมาลาเรีย ในอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 14, 1 (ก.ย. 2020), 29–36.