[1]
อาจแก้ว ก., ชายเกลี้ยง ส. และ พฤกษ์ธาราธิกูล ว. 2020. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของพนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 14, 2 (พ.ย. 2020), 57–68.