[1]
ดีสุรกุลอ. 2020. คำชี้แจงและเงื่อนไขในการจัดทำต้นฉบับ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 13, 1 (มี.ค. 2020).