[1]
สารการ พ. 2020. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ประจำฉบับ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13, 1 (มี.ค. 2020).