[1]
เศรษฐบุญ ร., ตัญตรัยรัตน์ พ. และ จังโกฏิ ฤ. 2020. ปัจจัยและประสิทธิภาพการกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากกิจกรรมซักล้างโดยการตกตะกอนด้วยสารส้ม. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13, 4 (มิ.ย. 2020), 23–30.