[1]
ตุ้มนาค ป., สิงห์นารายณ์ อ., ตันปาสิริพัฒน์ ป., บุญแก้ว อ., สวยสมบูรณ์ น. และ วิวัฒน์วิทยา ป. 2020. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13, 4 (มี.ค. 2020), 14–22.