[1]
ดีสุรกุลอ. 2019. สารบัญ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 12, 4 (ธ.ค. 2019).