[1]
สารการ พ. 2019. บทบรรณาธิการ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 12, 2 (มิ.ย. 2019).