[1]
ดีสุรกุลอ. 2019. บทบรรณาธิการ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 11, 4 (ก.ค. 2019).