[1]
สารการ พ. 2019. บทบรรณาธิการ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 11, 3 (ก.ค. 2019).