[1]
ทับทิมหิน ส., ลิมปิทีปราการ ป., งานฉมัง ฐ., บุญขาว ล. และ เหลาสุภาพ ก. 2020. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 14, 1 (ส.ค. 2020), 1–8.