[1]
ทับทิมหินส., ลิมปิทีปราการป., งานฉมังฐ., บุญขาวล. และ เหลาสุภาพก. 2020. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 14, 1 (ส.ค. 2020), 1-8.