[1]
พันมานิมิตร ร. , จีระออน ก. , ทองสีนวล อ. และ จิตรภิรมย์ ก. 2020. การสำรวจเส้นทางหนีไฟ และคำนวณระยะเวลาในการอพยพหนีไฟของอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13, 3 (มี.ค. 2020), 90–98.