[1]
ดีสุรกุลอ. 2019. ปกหน้าใน และสารบัญ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 13, 1 (ต.ค. 2019).