[1]
เปรื่องปรีชาศักดิ์ ผ., จังโกฏิ ฤ. , ตัญตรัยรัตน์ พ. และ คำสอง เ. 2020. การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13, 3 (มี.ค. 2020), 34–43.