[1]
สารการ พ. 2019. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ประจำฉบับ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 12, 2 (ก.ค. 2019).