[1]
นานอก ม. และ เจริญธัญรักษ์ เ. 2020. พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนมูลฝอยในเทศบาลนครขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13, 1 (ม.ค. 2020), 48–59.