[1]
สารการ พ. 2019. ปกหน้าใน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 12, 2 (ก.ค. 2019).