[1]
พงษ์พิละอ., พรหมเทศส., คำสะอาดส., สุวรรณรุ่งเรืองก., กลีบแก้วพ. และ เพ็งสาป. 2018. การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ในจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 11, 2 (ก.ย. 2018), 30-39.