[1]
เสียงใหญ่ร., แสนไชยสุริยาภ., แสนไชยสุริยาก. และ เสียงใหญ่ไ. 2019. ความชุกภาวะโลหิตจางและภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุพื้นที่รพ.สต.บ้านทุ่งขี้ต่าย ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 11, 3 (ส.ค. 2019), 22-29.