[1]
ศรีวาส ผ. และ เจริญธัญรักษ์ เ. 2019. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 11, 3 (ส.ค. 2019), 14–21.