[1]
ดารุนิกรก., จิระพรกุลช. และ มณีนิลเ. 2019. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีคู่นอนหลายคนของวัยรุ่นในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 12, 1 (ส.ค. 2019), 13-21.