[1]
ธงกิ่งว., สุขประเสริฐพ., สีเสมออ., รินลืออ., คาภูมีศ. และ หลิมมงคลย. 2018. การเปรียบเทียบปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีการทาความสะอาดที่ต่างกัน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 11, 2 (ก.ย. 2018), 19-29.