[1]
คำสะอาดศ., คำสะอาดส. และ พุทธิสวัสดิ์ว. 2018. ความสัมพันธ์ระหว่างการกินปลาร้ากับการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีชนิดภายนอกตับ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 11, 2 (ก.ย. 2018), 9-18.