[1]
กิจธีระวุฒิวงษ์ น., เมฆรุ่งเรืองวงศ์ ศ., วังวนสินธุ์ อ. และ พรมแจ้ง บ. 2019. พัฒนาการระบบสุขภาพอำเภอของประเทศไทย. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 12, 3 (ธ.ค. 2019), 1–8.