[1]
ภูธรฤทธิ์ น., จิระพรกุล ช., พรหมเทศ ส., มณีนิล เ., จันทะราช ป. และ อรรคบุตร ช. 2019. ความวิตกกังวลและความเครียดระหว่างรอการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง: -. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 12, 2 (ส.ค. 2019), 31–41.