[1]
ภูธรฤทธิ์น., จิระพรกุลช., พรหมเทศส., มณีนิลเ., จันทะราชป. และ อรรคบุตรช. 2019. ความวิตกกังวลและความเครียดระหว่างรอการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง: -. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 12, 2 (ส.ค. 2019), 31-41.