[1]
นารมย์ น., คำสะอาด ศ., สิมสินธุ์ ศ. และ คำสะอาด ส. 2018. วิธีการทางสถิติในงานวิจัยที่มีผลลัพธ์หลักเป็นการตายในการศึกษาระยะยาว. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 10, 4 (มิ.ย. 2018), 72–81.