[1]
ชัยประทีป เ. และ ขอบใจ ว. 2018. การวิเคราะห์หาปริมาณผงชูรส (Monosodium-L-glutamate) ในผลิตภัณฑ์ อาหารแช่เย็นสำเร็จรูป โดยวิธี Modified-High Performance Liquid Chromatography. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 10, 4 (มิ.ย. 2018), 64–71.