[1]
เพ็ญสุวรรณ ไ., พัฒนโชติ น., สังซา ณ., โตเหมือน ช., กุดวงษา ว. และ สารการ พ. 2018. อัตรารอดชีพและลักษณะทางพยาธิวิทยาที่มีผลต่อการรอดชีพของ ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 10, 4 (มิ.ย. 2018), 51–63.