[1]
โตเหมือน ช., พัฒนโชติ น., สังซา ณ., เพ็ญสุวรรณ ไ., กุดวงษา ว. และ สารการ พ. 2018. ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหลังได้รับ การรักษาด้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประเทศไทย. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 10, 4 (มิ.ย. 2018), 39–50.