[1]
พัฒนโชติ น., สังซา ณ., รัตนโสภา ด., ลามิ ส., วังนาดิ เ., กุดวงษา ว., พงษ์แก้ว อ., เจริญแสน จ., พวงศรีเคน ส., ตรีสอน ก., คัชรินทร์ ป. และ สารการ พ. 2019. ความชุกและความไวของยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาสที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 12, 4 (พ.ย. 2019), 19–29.