[1]
อัจฉริยธรรม ม., พิชัยณรงค์ ณ. และ วงศ์สวัสดิ์ ป. 2017. โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2, 2 (ก.ค. 2017), 21–28.