[1]
สุจริตพงษ์ ป., ศุกรเวทย์ศิริ พ. และ เวทีวุฒาจารย์ เ. 2017. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเมลิออยโดสิสในผู้ป่วยเมลิออยโดสิส โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 7, 1 (ก.ค. 2017), 80–86.