[1]
กุลรัตนาวิโรจน์ป., บัวพุ่มพ. และ ยอดทองดีน. 2017. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง จังหวัดชัยนาท. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 7, 1 (ก.ค. 2017), 50-57.